Algemene Voorwaarden

 
 

Ondernemingsgegevens


Lekker Wyn
Koninklijkelaan 31
2600 Berchem

elias@lekkerwyn.be
0497382953

Ondernemingsnummer: 0692.529.124
Btw-nummer: BE-0692.529.124


Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Lekker Wyn, eenmanszaak gevestigd Koninklijkelaan 31 – 2600 Berchem, BTW BE-0692.529.124 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lekker Wyn moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Lekker Wyn aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Bij levering van wijn, worden extra kosten aangerekend, die apart worden vermeld voor betaling.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lekker Wyn niet. Lekker Wyn is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lekker Wyn is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lekker Wyn. Lekker Wyn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen
Op www.lekkerwyn.be kan u via “kies je wijn” verschillende wijnen bekijken en bestellen door het aantal te selecteren en te klikken op “add to cart”. Alle bestelde wijnen worden onthouden tijdens uw bezoek op de site en het overzicht is toegankelijk via het winkelwagen symbool rechts bovenaan op de website.

Om te bestelling af te ronden, gelieve op het winkelwagen symbool te klikken en vervolgens op “checkout”. Na het invullen van uw e-mail adres en adresgegevens kan u kiezen voor levering aan huis (tegen de verzendingskost vermeld op de website) of voor gratis afhaling.

Ook moet u aangeven of u een officiële factuur nodig hebt voor uw bestelling.
Verder kan u ook rechts een kortingscode (“promo code”) ingeven mocht u een code in het bezit hebben.

Betalen kan via Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay of PayPal en gebeurd met een beveiligde verbinding via het Stripe platform. Alternatief kan u ook betalen via PayPal. Gelieve uw betalingsgegevens in te vullen en te slotte op “purchase: te klikken om de aankoop betalingsplichtig te vervolledigen.

Na succesvolle betaling ontvangt u dan een e-mail met bevestiging van uw order.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

5.1 Indien gekozen voor levering van bestelling:

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Belgie, Nederland, Duitsland en Luxemburg. De levering gebeurt standaard door de firma DPD tenzij anders overeengekomen.
Lekker Wyn streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is Lekker Wyn niet gebonden door de opgegeven leveringstermijnen. Levering buiten de indicatieve termijn is geen grond tot weigering van de koopwaar, noch vormt het een motief tot prijsvermindering of schadevergoeding.

Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 (dertig) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Lekker Wyn zal in dat geval voor terugbetaling zorgen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Lekker Wyn.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

5.2 Indien gekozen voor afhaling

Wijn kan worden afgehaald op de Koninklijkelaan 31 2600 Berchem op afspraak. Afspraak kan worden gemaakt via email of telefoon (contactgegevens vermeld op de website, in de mail met bestelbevestiging en in de meeste folders).

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Lekker Wyn.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Artikel 6: minimum leeftijd leeftijd
De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van wijn is 16 jaar. Door te bestellen verklaart de koper minstens 16 jaar oud te zijn.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van [...].

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van [...] te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de goedere, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Lekker Wyn (adres: Koninklijkelaan 31 2600 Berchem, email: elias@lekkerwyn.be] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lekker Wyn heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Lekker Wyn (adres: Koninklijkelaan 31, 2600 Berchem) tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Indien het geretourneerde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Lekker Wyn zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Lekker Wyn alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lekker Wyn op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Dit op voorwaarde dat Lekker Wyn op dit tijdpunt alle goederen terug heeft ontvangen.

 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lekker Wyn beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Lekker Wyn zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.